PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
PROSINEC 2022
Uživatelské jméno
Heslo
Zapomněli jste heslo?

Krátké kurzy


29 krátkých doplňkových akreditovaných modulů dle Vašeho výběru - Kurzy pro širokou pedagogickou veřejnost

Všechny kurzy jsou dále nabízeny v tzv. Období udržitelnosti (04/2013 - 03/2018).

Kurzy se otevírají od min. počtu osob ve skupině a nově je vyžadován příspěvěk na realizaci školení (kurzovné).

Všechny vzdělávací aktivity jsou akreditovány MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagog. pracovníků, v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb.

KDE: Na Mendelově univerzitě v Brně, v místě iinformačních center, či individuálně (při dostatečném počtu účastníků) také v místě Vaší školly.

 

Kurzy jsou realizovány atraktivní a dostupnou formou kombinující prezenční workshopy a tutoriály se studiem eLearningových tutorovaných on-line kurzů. Díky tomu můžete studovat z domova v době a tempem, která Vám nejvíce vyhovuje. Přitom však stále máte jistotu v opoře v podobě zkušeného tutora, který je k dispozici nejen při úvodních hodinách.

Seznam nabízených kurzů

°  Workshop aktuální zdroje informací pro ICT koordinátory

°  ICT na 1. stupni

°  Co učit v předmětu informatika?

°  Tvorba didaktických testů

°  Web 2.0, využití v práci učitele

°  Výuka finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ

°  Využití ICT při naplňování průřezových témat

°  Využití ICT ve výuce zeměpisu, práce s GIS

°  LMS MOODL a jeho využití ve školství

°  Zpracování dat

°  Zpracování textových a grafických informací

°  Počítačem podporovaná výuka

°  Práce s interaktivní tabulí

°  Technické zpracování digitální fotografie pro učitele

°  Technické zpracování digitálního videa pro učitele

°  Metodologie tvorby e learningových kurzů

°  Instalace a administrace počítačů s operačními systémy MS Windows

°  Instalace a administrace počítačů s operačními systémy Linux

°  Multimedia pro práci s postiženými

°  Multimedia pro vzdělávání

°  Úvod do zpracování textových informací

°  Úvod do PHP

°  Internet

°  Úvod do jazyka HTML

°  Úvod do jazyka XHTML

°  Číslicové prvky a systémy

°  Úvod do distančního vzdělávání 1

°  Úvod do distančního vzdělávání 2

°  Počítačová prezentace

 

Délka jednoho kurzu

Časová dotace jednoho kurzu činí 25 hod. tj. 5 hod. přímé výuky a 20 hod. distanční (e-learningové) výuky.   Jeden kurz potrvá přibližně 3 – 5 týdnů. Studenti se s tutory setkají min. 1 x  až 2 x za dobu jeho studia a to obvykle na jeho začátku a na konci. V jeho průběhu výuka probíhá pomocí e-learningu.

 

Termíny krátkých kurzů

Všechny kurzy jsou dále nabízeny v tzv. Období udržitelnosti (04/2013 - 03/2018).

Harmonogram otevírání kurzů bude záviset na zájmu o otevření jednotlivých kurzů, tj. jakmile obdržíme odezvu od min. počtu zájemců o kurz, budou zveřejněny jeho termíny.

 

Přihlášení do studia

V případě zájmu se prosím obraťte na kohokoliv z kontaktních osob - ZDE

Min. počet účastníků ve skupině – 10


Co je výstupem kurzu

Na konci kurzu (tj. zavěr. hodině přímé části výuky) absolvent získá osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávání, které je v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb., Studium k prohlubování odborné kvalifikace, §10 Průběžné vzdělávání.

Lektoři / tutoři

Kurzy povedou a  během studia Vás budou motivovat zkušení zaměstnanci Mendelovy univerzity v Brně vč. našich externích spolupracovníků

Cena / poplatky

Účastnický příspěvěk (kurzovné) za 1 účastníka: 2 700,- Kč vč. DPH

Kurzy se otevírají od min. počtu osob ve skupině a nově je vyžadován příspěvěk na realizaci školení (kurzovné).

Termíny školení budou upřesněny po obdržení min. počtu přihlášek.


Anotace jednotlivých kurzů

 • Workshop, aktuální zdroje informací pro ICT koordinátory

Anotace

1. Změna a novinky z oblasti ICT pro ICT koordinátory.
2. Legislativa, současné postavení ICTK na škole, moderní trendy v technologiích.
3. Výměna zkušeností a dobrých nápadů pro práci ICT koordinátora základní a střední školy.

 

 • ICT na 1. stupni

Anotace

1. počítač;  nástroj v práci učitele; zázemí a všestrannost v používání ICT (text, tabulky, prezentace, grafika, aj.), agenda spojená s prací učitele, komunikace s rodiči a vnějším světem.
2. výukové programy pro 1. stupeň; vyhledávání a testování možností, využití a zařazení klasických výukových programů pro věkovou kategorii žáků do 12 let (nabídka hotových programů od různých výrobců).
3. počítač; nástroj k tvorbě vlastních příprav a metodika výuky; doporučená metodika a postupy, jak vytvořit vlastní přípravy a materiály do výukových hodin všeobecně vzdělávacích předmětů s využitím běžného základního kancelářského a grafického SW pro přímé zapojení žáků s podporou využívání ICT ve vyučovacích hodinách.
4. počítač; zdroj nebezpečí, upozornění na zdravotní a psychické problémy, které mohou vzniknout při nevhodném používání počítačů, problémy s nevhodným obsahem a s možností zneužití žáků

 

 • Co učit v předmětu Informatika?

Anotace

1.  Nápady do výuky Informatiky pro učitele základních a středních  škol.
2. Co konkrétně učit žáky na v předmětu Informatika. Jak vytvořit náplň výuky (prostředí, prostředky) pro žáky s ohledem na rovnoměrné rozvíjení jejich dovedností a znalostí v oboru  ICT.
2. Vhodná témata pro jednotlivé ročníky – konkretizace, ukázky, pracovní materiály a příklady.
3. Vhodně metody výuky s ohledem na jednotlivé věkové skupiny věkovou skupinu.

 

 • Tvorba didaktických testů

Anotace

1. Možnosti zajištění zpětné vazby v elektronické výuce.
2.  Didaktický test – nástroj pro objektivní zjišťování výsledků výuky.
3. Zásady tvorby testů. Položky v testech, jejich tvorba a hodnocení.
4. Tvorba online testů a další činnosti sloužící pro podporu elektronické  výuky.
5. Kritéria pro vyhodnocování a jejich nastavení.
6. Online zdroje zpětnovazebních materiálů pro výuku.
7. Státní maturity, srovnávání studentů, přijímací zkoušky; postavení textů.

 

 • Web 2.0, využití v práci učitele

Anotace

1.  Nápady do výuky Informatiky pro učitele základních a středních  škol.
2. Co konkrétně učit žáky na v předmětu Informatika. Jak vytvořit náplň výuky (prostředí, prostředky) pro žáky s ohledem na rovnoměrné rozvíjení jejich dovedností a znalostí v oboru  ICT.
2. Vhodná témata pro jednotlivé ročníky; konkretizace, ukázky, pracovní materiály a příklady.
3. Vhodně metody výuky s ohledem na jednotlivé věkové skupiny věkovou skupinu.

 • Výuka finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ

Anotace

1. Modul je zaměřen na využití ICT při řešení úkolů všech tří oblastí finanční gramotnosti: peněžní, cenové a rozpočtové (schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů, cenové mechanizmy a jejich analýza, správa hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi).
2. Využití tabulkových kalkulátorů, internetu a online aplikací.
3. Frekventanti získají mnoho praktických příkladů a zadání pro výuku dané problematiky včetně odkazů na internetové zdroje.

 

 • Využití ICT při naplňování průřezových témat

Anotace

1. Zařazení průřezových témat v ŠVP.
2. Práce s informacemi, rozvoj schopnosti kritického posouzení informací.
3. Zdroje informací, vyhledávání informací, posouzení informačního obsahu.
4. Aktivní práce s hotovými materiály
5. Textové, obrazové, zvukové materiály, vlastní tvůrčí práce, využití při realizaci průřezových témat.

 

 • Využití ICT ve výuce zeměpisu, práce s GIS

Anotace

Využití geografických informačních systému ve výuce na základních a zejména středních školách. Předmět je rozdělen do několika kapitol: Úvod do problematiky, Funkčnost GIS, Provozní aspekty GIS, Aplikace GIS

 

 • LMS MOODL a jeho využití ve školství

a) Práce v systému Moodle – tvorba online kurzů dostupných na WWW určených pro prezenční i distanční výuku.

b) Výukové metody navržené v souladu s principy konstruktivisticky orientované výuky.Tvorba materiálu pro elearning obecně (opakování).

c) Postup publikace studijních materiálů, efektivní využití činností při vedení kurzu v Moodle. Zakládání diskusních fór, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, stručný úvod do tvorby online testů, a další činnosti sloužící pro podporu výuky.

d) Moodle – příprava aktivit a lekcí komplexně podporující samostatnou práci žáků v jednotlivých předmětech.

e) Role v LMS Moodle, práce učitele a tvůrce kurzu. Hodnocení a známkování. Archivace kurzu a obnovy ze záloh. Nastavení kurzů.

f) Zdroje materiálů pro e-learning, hotové kurzy Moodle.

 

 • Zpracování dat

Anotace

Problematika zpracování dat s využitím tabulkového kalkulátoru Excel a databázového systému Access, seznámení s mechanismy zabezpečení dat, se standardem XML, základními programovacími technikami MS Visual Basic. Obsah: Formulace, principy. Úvod do XML technologie, implementace v MS Office. Visual Basic, Makra. Zabezpečení v MS Office. MS Excel (Úvod; Excel jako kalkulačka, funkce, zdroje informací; Grafy; Práce s rozsáhlými listy, seznamy, práce s klávesnicí; Kontingenční tabulky; Použití vzorců k úpravám a korekturám textu; Zjištění dat pomocí vzorců, některé zajímavé vzorce). MS Access (Úvod, pojem databáze, ODBC, SŘBD; Relace, objekty; Tabulky, klíče, relace; Dotazy výběrové, parametrické, křížové, akční, SQL; Operátory porovnávací, aritmetické, logické, výpočty; Formuláře, ovládací prvky; Sestavy, prezentace dat; Práce s vnějšími databázemi). Zabezpečení dat - šifrování, integrita, autorizace.

 

 • Zpracování textových a grafických informací

Anotace

Seznámení se s informacemi o principech počítačové grafiky, barevných modelech, formátech grafických souborů. Úvod do aktivního zvládnutí vektorových a bitmapových editorů (Corel a Photoshop), do tvorby animací a prezentací a do zpracování textu. Obsah: Barevné modely, barevné prostory. Vektorová a bitmapová grafika. Formáty souborů. Vektorová grafika: základní pojmy vektorové grafiky, nástroje vektorové grafiky, ukazatele, typy zobrazení, vrstvy, kreslení křivek a objektů, výběr, přesun a základní úprava objektů. Transformace objektů; zrcadlení, rotace, velikost a zkosení, tvarování, kopírování, duplikáty, seskupování a kombinování, změna pořadí objektů. Zarovnávání a rozmisťování objektů, přichytávání k vodítkům, mřížce a objektům. Přesné kreslení. Výplně a obrysy, síťová interaktivní výplň, oříznutí - kontejner (ořezová maska). Perspektiva, přechod, obálka, vysunutí, stín, průhlednost objektů a další vektorové efekty. Výtvarný a odstavcový text, Text na osnově, Symboly, přizpůsobení textu rámci, slučování textu z databáze s grafikou, import, export, publikování do pdf, použití tabletu při práci s vektorovou grafikou. Bitmapová grafika: základní pojmy bitmapové grafiky, nový obrázek, pracovní plocha, rozlišení, nástroje, základní typy zobrazení, nastavení barev a tónů, od úrovní ke křivkám, nahrazování barev, použití štětce, vrstvy, výběry, cesty, masky, kanály, vrstvy, sady, efekty, styly, ořezové skupiny, výběry, výplně, cesty (osnovy). Vodítka a mřížky, masky, rychlá maska, kanály, masky vrstvy, průhlednost, text, textové vrstvy, kreslení, vybírání a přemísťování objektů, seskupování objektů, transformace, změna velikosti plátna, rotace a převracení obrázku, ořezávání, přechody, světlost, tmavost, ostrost, sytost, kreslení, retušování: klony, záplaty a retuše štětcem, filtry a efekty, import a export, obrázky ze skeneru, obrázky z digitálního fotoaparátu, použití tabletu při práci s bitmapovou grafikou. Automatizace zpracování textu i grafiky. Tvorba fotogalerií. Bitmapová a vektorová grafika na Webu. Digitální video: základní pojmy digitálního videa, projekt, videoprogram, klip, pracovní prostředí, editovací režimy, kodek; komprese, formáty souborů, barevná hloubka, rozměr obrazu, data rate, vrstvení, audio, střih, klíčové snímky a rendering, titulky, capturing a import klipů; export videa, přechody, průhlednost, efekty, pokročilé techniky střihu. Vektorové animace, tvorba vektorových animací, vrstvy, časová osa, scény, snímky, klíčové snímky, objekty, symboly, knihovny, vodící linky, mřížka, pravítka, průhlednost, zabarvení, import, publikování, animace v animaci, masky. Základy ActionScriptu. Tvorba pdf souborů v Acrobatu 9 Pro (soubor může obsahovat animace video, 3D grafiku atd.). Grafy v Excelu.

 

 • Počítačem podporovaná výuka

Anotace

Cílem je získání základního přehledu, vědomostí, dovedností a postojů v oblasti didaktické analýzy možností využití multimediálního počítače pro výuku. Obsah: Historický vývoj užití počítačových systémů ve vzdělávání a současné tendence. Internet a didaktické aspekty jeho využití ve výuce. Projekty výuky s internetovou podporou. Otevřené technologie ve vzdělávání. Počítačová gramotnost.

 

 • Práce s interaktivní tabulí

Anotace

Kurz uvádí studenty do problematiky využití interaktivních tabulí ve školní výuce. Uchazeče nejprve seznamuje s ovládáním a možnostmi interaktivních tabulí a doprovodného softwaru Smart Notebook. V další části se zaměřuje na správnou volbu aktivit a efektivní pořízení a zpracování podkladů při tvorbě vlastního výukového multimediálního materiálu s podporou mezipředmětových vazeb. Kromě samotného vytváření materiálu ve speciálním softwaru seznamuje studenty s prezentováním s podporou interaktivních tabulí. Závěrečnou kapitolu tvoří přehled parametrů důležitých pro výběr a umístění interaktivních tabulí v prostorách školy.

 

 • Technické zpracování digitální fotografie pro učitele

Anotace

Úvod do problematiky pořizování a následného zpracování digitální fotografie zejména v oblasti práce pedagogů. Představení digitalizace obrazu; práce se skenerem, digitálním mikroskopem a teleskopem, metody úprav fotografií a tvorba galerií fotografií. Obsah: Principy a způsob práce s amatérskou a poloprofesionální digitální zrcadlovku (DSLR) a s kvalitním digitálním kompaktem; charakteristika odlišného použití. Důležité režimy obou kategorií a úvod do jejich nastavování. Možnosti manuálního nastavování. Podrobně výhody a nevýhody výše uvedených kategorií. Pořízení fotografií a následná editace. Foto v praxi učitele - specifické příklady (biologie, zeměpis fyzika). Základní pojmy: clona, doba expozice, kompenzace expozice, bracketing, citlivost či vyvážení bílé barvy. Automatické a ruční zaostřování. Ostření a hloubka ostrosti. Režimy blesku a správné využití blesku. Objektivy DSLR; světelnost, optická stabilizace, geometrické a světelné vady. Použití. Příslušenství: spouště, bateriové držáky, akumulátory, paměťové karty, čtečky. Stativy. Filtry. Dynamický rozsah. Úprava digitálních fotografií. Seznámení s editory bitmapových obrázků: Zoner Photo Studio, GIMP a Photoshop. Specifické užití Photoshopu při úpravách digitálních fotografií. Barevné prostory. Použití křivek v grafických bitmapových editorech. Pokročilé techniky retuše v Photoshopu CS3. Další techniky používané pro co nejvýraznější vylepšení fotografií. Redukce červených očí. Redukce šumu. Přenos fotografií - druhy digitálních formátů a typy komprese, výhody a nevýhody jednotlivých formátů. Výstupy z digitální fotografie: tisk fotografií, elektronická prezentace a příprava pro WEB, fotografické galerie, archivace. Panoramatické fotografie. Fotografie s vysokým dynamickým rozsahem. Makrofotografie. Práce s digitálním mikroskopem. Tvorba fotomontáží. Kolorování černobílých fotografií. Doporučené metody zálohování fotografií. Digitalizace fotografie (skenování netransparentních i transparentních předloh).

 

 • Technické zpracování digitálního videa pro učitele

Anotace

Úvod do problematiky pořizování a následného zpracování digitálního videa, zejména v oblasti práce pedagogů. Představení digitalizace analogového videa; pořizování digitálního videozáznamu, metody tvorby digitálního videopořadu umístitelného na různé typy médií i na WWW s důrazem na technickou úroveň zpracování. Obsah: Principy a způsob práce s digitálními kamerami různých typů, včetně HD kamer. Důležité režimy a jejich nastavování. Možnosti manuálního nastavování. Kodeky. Pořízení videozáznamů a následná editace. Placené i neplacené aplikace pro zpracování videa. Video v praxi učitele - specifické příklady (biologie, zeměpis, fyzika, chemie), vybrané příklady. Základní pojmy. Kodeky. Formáty videa. Techniky střihu. Využití překryvné stopy - klíčování do modré či zelené. Přechody, titulky, tvorba menu. Práce se zvukem, komentáře, zvukové efekty. Export videa do různých formátů. Video na webu. Práce s více kamerami, nastavení video - projektů v dané aplikaci. Tvorba konkrétních videozáznamů, upozornění na nejčastější chyby. Vkládání statických snímků do videa, animace ve videu, video v animaci. Vkládání videa do pdf souborů.

 

 • Metodologie tvorby e learningových kurzů

Anotace

Terminologie a vymezení možností využití e-learningu v kontextu základní a střední školy. Schéma a komponenty e-learningu. Pedagogické a didaktické aspekty e-learningu. Struktura e-kurzu. Motivace a vedení účastníků e-kurzů. Zásady pro psaní studijních textů. Využití diagnostiky v e-learningu. Evaluace e-learningu. Desatero autora e-kurzu.

 

 • Instalace a administrace počítačů s operačními systémy MS Windows

Anotace

Cílem je seznámit s problematikou instalace a administrace PC s OS MS Windows, jejich konfigurace a správy. Obsah: Počítač – technické a systémové vybavení. Základní nastavení v BIOSu. Rozdělení a správa disků, oddílů. Zakládání a správa uživatelů a skupin, účet administrátor. Konfigurace síťových adapterů, tiskáren a dalších periferních zařízení. Zabezpečení systému, aktualizace, firewally, antivirové programy, zabezpečení Internetu. Mechanismy oprávnění a řízení přístupu k souborovému systému, správa uživatelských účtů a skupin, uživatelské profily, složky. Instalace a připojení paměťových modulů, disků, síťových, zvukových, grafických karet, WiFi, BlueTooth, tiskáren. Bezpečnost a spolehlivost systému, zálohování systému, body obnovení. Síťové služby, možnosti vytváření počítačových sítí, možnosti využití jako síťový OS. Příkazový interpreter – shell, skripty, plánovač úloh. Diagnostika systému, optimalizace a údržba OS. Integrované programy a produkty, instalace programů. Možnosti vzdáleného přístupu, správy.

 

 • Instalace a administrace počítačů s operačními systémy Linux

Anotace

Cílem je seznámit s problematikou instalace a administrace PC s OS Linux, jejich konfigurace a správy. Obsah: Počítač – technické a systémové vybavení. Základní nastavení v BIOSu. Rozdělení a správa disků, oddílů. Zakládání a správa uživatelů, skupin, účet administrátor. Konfigurace síťových adapterů, tiskáren a dalších periferních zařízení. Textový, grafický režim činnosti. Zabezpečení systému, aktualizace, firewally, antivirové programy, zabezpečení Internetu. Mechanismy oprávnění a řízení přístupu k souborovému systému, správa uživatelských účtů a skupin, uživatelské profily, složky. Instalace a připojení paměťových modulů, disků, síťových, zvukových, grafických karet, WiFi, BlueTooth, tiskáren. Bezpečnost a spolehlivost systému, zálohování systému, body obnovení. Síťové služby, možnosti vytváření počítačových sítí, možnosti využití jako síťový OS. Příkazové interpretery – shelly, skripty, plánovač úloh. Diagnostika systému, optimalizace a údržba OS. Integrované programy a produkty, instalace programů. Možnosti vzdáleného přístupu, správy.

 

 • Multimedia pro práci s postiženými

Anotace

Cílem je budování speciálních kompetencí pro práci s lidmi s různými typy postižení za využití multimediálních prostředků, které budou prověřeny vědomostním testem a samostatným zpracováním projektu multimediální intervence u jedinců s jedním typem postižení. Transdisciplinární, prakticky orientovaný předmět, nabízející přípravu a didaktická doporučení pro práci se specializovaným hardware a software, předpokládající základní speciálně pedagogickou orientaci a vědomosti a dovednosti v oblasti výpočetní techniky. Výuka je podporována stejnojmenným e-learningovým kurzem. Obsah: zpracování projektu intervence s využitím multimediálních prostředků u jedinců se zrakovým, sluchovým, mentálním, tělesným postižení nebo specifickou poruchou učení s podmínkou individuálního, případně skupinového konzultování postupu prací na projektu a realizace projektu ve speciálním zařízení.

 

 • Multimedia pro vzdělávání

Anotace

Cílem je budování speciálních kompetencí pro práci s lidmi s různými typy postižení za využití multimediálních prostředků, které budou prověřeny vědomostním testem a samostatným zpracováním projektu multimediální intervence u jedinců s jedním typem postižení. Transdisciplinární, prakticky orientovaný předmět, nabízející přípravu a didaktická doporučení pro práci se specializovaným hardware a software, předpokládající základní speciálně pedagogickou orientaci a vědomosti a dovednosti v oblasti výpočetní techniky. Obsah: Výpočetní technika a zdravotně postižení. Hlasový výstup pro lidi se zrakovým postižením (ZoomText, Window-Eyes ?). Rozpoznávání textu. Vektorová grafika. Bitmapová grafika. Zpracování digitálního videa pro sluchově postižené. Tvorba animací pro sluchově postižené a pro žáky se specifickou poruchou učení. Zpracování zvuků. Tvorba WWW stránek pro lidi s postižením. Pomůcky (digimemo, kamerová lupa, braillský zobrazovač, zápisník pro nevidomé). Autorské nástroje a multimédia pro postižené.

 

 • Úvod do zpracování textových informací

Anotace

Úvod do problematiky zpracování textů a zejména získání kompetencí pro efektivní práci s rozsáhlými texty. Obsah: Vytváření dokumentů ve Wordu. Formátování dokumentu, základní náležitosti dokumentů, použití tabulek, práce s fonty, tisk dokumentu. Opravy textu, práce se soubory, styly a autoformát, šablony, autotext, automatické opravy, složka, pole, základy práce s makry. Práce s osnovou, vytvoření obsahu, rejstřík, poznámky, záložky, odkazy a křížové odkazy, anotace, revize a hlavní dokument, DTP a kreslení, grafy, makra, základy VBA. Seznámení se základními pojmy z typografie a s vazbami na další programové vybavení.

 

 • Úvod do PHP

Anotace

Úvod do problematiky základů tvorby WWW stránek ve školním prostředí s využitím PHP. Obsah: Úvod do PHP (vytváření PHP skriptů, spouštění PHP skriptů), základní prvky (čísla a řetězce, proměnné a konstanty, základy polí, operátory, výrazy, přiřazení, funkce, přetypování), základní konstrukce jazyka (logické výrazy a operátory, podmíněné příkazy, příkaz switch a podmíněný operátor, cykly while, do while, cyklus for, alternativní syntaxe), užití funkcí (definice a volání funkcí, pokročilé volání funkcí, globální a lokální proměnné, vkládání souborů), práce s poli (vytváření polí, procházení polí, vyhledávání v polích (break, continue), funkce k procházení polí, řazení polí), práce s řetězci (vytváření a zobrazování řetězců, formátovaný výstup, manipulace s řetězci, porovnávání, hledání a nahrazování), tvorba formulářů pro web (úvod do formulářů, příklady využití formulářů, RGB hrátky, datumový kalkulátor, jednoduchá fotogalerie, morseovka, kalkulačka), závěrečné poznámky (ladění skriptů a ošetření chyb, zdroje informací na internetu, doporučení k dalšímu studiu).

 

 • Internet

Anotace

Úvod do problematiky práce s internetem. Obsah: Historie sítě Internet, architektura sítě Internet, internetové protokoly, adresování v síti Internet, služby Internetu, možnosti připojení do sítě Internet, prohlížeče webových stránek, off-line komunikace, on-line komunikace, vyhledávání na Internetu, multimediální obsah Internetu, internet a bezpečnost, elektronické obchodování, elektronické bankovnictví, základy tvorby webových stránek.

 

 • Úvod do jazyka HTML

Anotace

Úvod do tvorby jednoduchých webových stránek pomocí jazyka HTML. Základní možnosti designu webových stránek za pomoci CSS stylů. Obsah: porozumění pravidlům syntaxe HTML, základní značky a atributy HTML, vytváření stránek v jazyce HTML, základy kaskádových stylů (CSS), základy možností kaskádových stylů (CSS) pro design webových stránek.

 

 • Úvod do jazyka XHTML

Anotace

Tvorba jednoduchých webových stránek v jazyce XHTML 1.1. Design stránek za pomoci CSS stylů. Obsah: pravidla syntaxe XHTML, základní prvky a atributy XHTML 1.1, vytváření stránek v jazyce XHTML 1.1., základy CSS stylů, design XHTML stránek za pomoci CSS.

 

 • Číslicové prvky a systémy

Anotace

Seznámení s vybranými číslicovými prvky a systémy a s jejich uplatněním v elektronických strukturách počítačové techniky. Obsah: Logické členy. Číslicové obvody. Stupně integrace. Klopné obvody. Čítače a registry. Dekodéry. Multi a demultiplexery. Polovodičové paměti. Kombinační a sekvenční logické obvody. A/D a D/A převodníky.

 

 • Úvod do distančního vzdělávání 1

Anotace

Základní přehled o distančním vzdělávání u nás i ve svět, získání konkrétní představy o možnostech a limitech distančního vzdělávání. Obsah: úvod do distančního studia, specifika distančního vzdělávání, distanční vzdělávání u nás a ve světě, organizace a evaluace v distančním vzdělávání.

 

 • Úvod do distančního vzdělávání 2

Anotace

Návrh a příprava distančního kursu nebo studijního programu. Vytváření distančních studijních textů. Obsah:

pedagog v distančním vzdělávání, distanční studijní opory, jak tvořit distanční text.

 

 • Počítačová prezentace

Anotace

Úvod do problematiky počítačových prezentací. Obsah: Zásady dobré prezentace, zpracování tématu, načasování. Efektivní práce v MS PowerPoint, ovládání prezentace. Umístění textu do prezentace. Barvy, motivy, grafické objekty (např. formátování objektů, vrstvení, seskupení, překlápění). Pohyby, přechody, animace, tlačítka, linkování videí. Vkládání objektů z jiných aplikací (rastrové obrázky, kliparty, video a zvuk, grafy, organizační diagramy, tabulky). Možnosti předvádění prezentací (např. lektorem, prohlížení jednotlivcem, automatické prohlížení). Práce s interaktivní tabulí, program Smart Notebook. Vytváření dokumentů pro interaktivní tabuli, nástroje pro prezentaci. Pořizování Smart-dokumentů.


NAHORUTISKNOUT
Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky