PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
SRPEN 2022
Uživatelské jméno
Heslo
Zapomněli jste heslo?

Informace o projektu


Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitativní a kvantitativní úroveň využívání ICT ve výuce a řízení na základních a středních školách, a to prostřednictvím rozšíření a prohloubení kompetencí ICT koordinátorů (metodici informačních a komunikačních technologií, kteří budou vybaveni potřebnými kompetencemi v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. § 9 a) na základních a středních školách.

Tento cíl bude naplňován prostřednictvím následujících dílčích cílů:

1. Vytvořit systém vzdělávání a poradenství pro ICT koordinátory.

a) Vytvořit funkční síť metodicko-vzdělávacích a informačních center podpory moderních technologií na základních a středních školách.

b) Připravit vzdělávací programy včetně studijních materiálů pro ICT koordinátory (dvouleté studium ICT koodinátorů a (nebo) doplňující volitelné krátkodobé kurzy).

c) Připravit a distribuovat metodické materiály pro ICT koordinátory (zejména e-learningové kurzy a multimediální učebnice).

2. Rozšířit a prohloubit kompetence ICT koordinátorů v oblastech využívání informačních technologií ve výuce a v řízení školy.

a) Realizovat vzdělávací programy (kurzy) pro ICT koordinátory.

b) Poskytovat individuální informační a poradenské služby k tématu ICT ve výuce.

3. Zvýšit kvalitativní i kvantitativní úroveň dovedností využívání ICT ve výuce, včetně osvojení si moderních pedagogických metod souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání.

Mezi hlavní výstupy projektu patří:

1. Funkční síť metodicko-vzdělávacích a informačních center (pět center na pracovištích partnerů: Brno, České Budějovice, Hradec Králové a Plzeň, každé z nich bude řídit činnost třech informačních center tj. celkem 12 informačních center na ZŠ a SŠ).

2. ICT koordinátoři připravení na podporu a řešení úkolů spojených se zaváděním moderních ICT technologií do výuky a procesů řízení školy. Předpokládáme, že bude podpořeno cca 1395 účastníků vzdělávacích akcí.

Zdůvodnění potřebnosti:

Aktuální situace na školách ukazuje kromě nedostatečného počtu ICT koordinátorů také mnohdy jejich nedostatečně rozvinuté kompetence, kdy jsou výkonem této funkce pověřováni učitelé bez dostatečných odborných znalostí a praxe v oblasti ICT ve školství. To vede v řadě případů k nižší úrovni využívání ICT na školách než stávající vybavení umožňuje a poskytuje. Tato situace se negativně odráží ve výuce. Učitelé pověření uvedenou funkcí mnohdy nemají přehled o reálných možnostech dalšího rozvoje v oblasti ICT nebo se nemohou tomuto rozvoji věnovat z časových nebo místních důvodů. Realizace metodicko-vzdělávacích a informačních center a dostupnost e-learningových opor bude uvedené překážky značně eliminovat. Pracoviště partnerů projektu se stanou lokálními vzdělávacími centry v oblasti ICT a tuto funkci si zachovají i po skončení projektu.

Jak je uvedeno v: VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 [online]. 2008 [cit. 2009-06-17]. Dostupný z WWW: <http://www.csicr.cz/show.aspx?Lang=1&Theme=5&id=178&Section=4&Rubric=8> - "Koordinátora ICT mělo k dispozici pouze necelých 5 % ZŠ." – str. 78, "Koordinátoři ICT byli k dispozici jen ve 3 % středních škol." – str. 79.

Projekt je nutno financovat z veřejných zdrojů proto, aby bylo dosaženo značné míry autonomie, tj. aby vzdělávání nebylo negativně ovlivňováno úzkými potřebami soukromých firem a nedocházelo následně i k nevhodnému a nežádoucímu zasahování do kompetencí metodicko-vzdělávacích a informačních center. Realizace projektu se odrazí ve značném zvýšení úrovně kvalifikovaného využití informačních a komunikačních technologií ve výukovém procesu na školách a v jejich řízení.

Klíčové kompetence studia ICT koordinátora jsou směrovány do třech oblastí: kompetence k učení, kompetence k řízení, kompetence ke správě ICT ve škole (viz. Standardy pro udělování akreditací DVPP. [online]. 2005 [cit. 2009-06-22]. Dostupný z WWW: <http://aplikace.msmt.cz/PDF/JMStandardyDVPP1a.pdf>).

Popis cílové skupiny:

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol v regionech působnosti partnerů.

Vstupním požadavkem na účastníka vzdělávání jsou alespoň dvouletá pedagogická praxe a ICT kompetence na úrovni pokročilého využití počítače v rámci vlastní odbornosti ve výuce. Jedná se o učitele, kteří jsou zpravidla pověřeni funkcí ICT koordinátora ve škole nebo se na ni připravují.

Funkcí tohoto koordinátora se rozumí činnosti pedagogického pracovníka, který dohlíží na využití ICT ve škole po metodické a pedagogické stránce. Koordinátor pomáhá učitelům při zavádění ICT do výuky, spolupracuje při zajišťování školení základů práce s počítači pro učitele, iniciuje a podporuje využití ICT ve vzdělávání, odpovídá za maximální možné využití ICT učebny pro vzdělávání. S ostatními učiteli mapuje nově vzniklé potřeby, navrhuje strukturu školního informačního systému a další směry rozvoje ICT ve škole. Koordinuje nákupy a aktualizaci programového vybavení. Za učitele-ICT koordinátora se považuje i pedagogický pracovník, který v případě potřeby provádí běžnou údržbu školní lokální počítačové sítě (LAN), detekci a specifikaci vzniklých poruch a případné zajištění odborného servisního zásahu.

Učitelé pověření funkcí ICT koordinátora mnohdy nemají dostatečný přehled o reálných možnostech dalšího rozvoje v oblasti ICT nebo se nemohou tomuto rozvoji věnovat z časových nebo místních důvodů. Uvedený projekt řeší stávající situaci. V regionech působnosti partnerů projektu je 598 středních a 1 094 základních škol.

Předpokládá se, že působnost partnerů projektu bude především v krajích jejich působení (plzeňský, jihočeský, královéhradecký, karlovarský, jihomoravský).


NAHORUTISKNOUT
Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky