PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
ŘÍJEN 2022
Uživatelské jméno
Heslo
Zapomněli jste heslo?

Plán studia ICT koordinátorů


Akreditovaný komplexní dvouletý studijní program pro ICT koordinátory je realizován atraktivní formou kombinace prezenční výuky (100 hodin) a e-learningu (150 hodin), která vychází vstříc učitelům působících na školách. Vzdělávání se uskutečňuje formou kurzů a průběžných testů, které přispívají k naplňování kompetencí ICT koordinátora. Studium je zakončeno vypracováním závěrečné práce, složením komisionální zkoušky a udělením zákonem uznávaného certifikátu ICT koordinátora.

Plán studia ICT kordinátorů

Doporučené rozložení předmětů v rámci studia ICT koordinátorů:

 Předmět Přímá výuka E-learning Doporučený semestr
 ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie 10 16 1
 Příprava žákovských projektů 6 8 1
 Tvorba ICT plánu školy 6 8 1
 Využití počítače ve vzdělávacím procesu 9 16 1
 Autorské právo, bezpečnost na Internetu, netiketa 6 4 2
 Důležité anglické termíny a pojmy v ICT 6 8 2
 Informační systém školy 6 8 2
 Počítač a volný čas dětí a mládeže 6 8 2
 Užití ICT ve speciální pedagogice 9 16 2
 Výukový software a jeho evaluace 6 4 2
 Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT 6 8 3
 Moderní technologie a aktuální zdroje informací 6 14 3
 Počítačové sítě ve školách 9 16 3
 Webová prezentace školy 9 16 3
 Závěrečná práce     4
 Celkem 100 150  

Popis povinných kurzů

ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie

Kurz Vás seznámí s pedagogickými přístupy a problematikou obecného vzdělávání, vzdělávání s podporou ICT i možnostmi dalšího profesního sebevzdělávání. Kromě toho Vám poskytne i odkazy na on-line informační zdroje a nabídne návody na vyhledávání obrázků, informací i práci s on-line mapovými podklady.

Příprava žákovských projektů

Pro pochopení projektové výuky je třeba vědět, čím se projekt liší od jiné práce na počítači, a také jak projekt připravit, vést a hodnotit. Proto se předmět zabývá rozborem žákovských projektů, a to ve smyslu individuálních a týmových projektů. Jednotlivé fáze projektu jsou rozpracovány do úrovní: před projektem, příprava projektu ve třídě, vlastní realizace, dokončení projektu. Výraznou součástí předmětu jsou praktické ukázky uskutečněných projektů v systému škol všech stupňů. Metodika projektového vyučování obsahuje výhody a eliminaci některých nevýhod, zejména nevýhod uváděných pedagogy.

Tvorba ICT plánu školy

Zkušenosti ukazují, že podstatnou úlohu ve správně sestaveném a pochopeném obsahu služeb ICT na škole a sestavení ICT plánu má právě školní informatik. Předmět se proto zabývá rozborem jednotlivých částí služeb ICT na škole až do úrovně metodických pokynů, vytváření podkladů pro výběrové řízení vhodných firem zabývajících se informační technologií, získávání možných sponzorů a posléze vypracováním reálného a obsažného ICT plánu výchovně vzdělávací instituce.

Využití počítače ve vzdělávacím procesu

V rámci tohoto předmětu máte možnost volby Vaší profilace z široké nabídky kurzů dle Vašeho zájmu. Pro splnění předmětu stačí splnit jeden volitelný kurz.

Autorské právo, bezpečnost na Internetu, netiketa

Propojení počítačů do sítě přináší výhody, ale také značná rizika. Kurz Vám pomůže orientovat se v zabezpečení počítačových sítí proti technickým nedokonalostem a proti napadení, seznámí Vás s platnou legislativou a základy netikety.

Důležité anglické termíny a pojmy v ICT

Svět informačních technologií je plný odborný cizojazyčných termínů. Předkládaný kurz Vám pomůže nejen v jejich výslovnosti, překladu, ale též i v porozumění jejich významu. V kurzu je předpokládána alespoň částečná znalost anglického jazyka.

Informační systém školy

Webová prezentace školy je dnes již nedílnou součástí komunikace školy s veřejností. Předkládaný kurz Vás seznámí s efektivní a obsahově vhodnou prezentací školy na webu a jejím provázáním na vnitřní informační systém školy. Důraz je kladen i na dostupnost aplikačního software, optimalizaci a estetické pojetí výsledného portálu. Při návrhu kurzu autor vycházel z osvědčeného rozložení do třech základních rovin (informace, škola a její život, image školy).

Počítač a volný čas dětí a mládeže

Kurz „Počítač a volný čas dětí a mládeže“ Vás seznámení se základními možnostmi využití informačních technologií mimo řízenou výuku ve školách, využitím počítačů v centrech volného času a podporou samostatné činnosti žáků a studentů. Samostatnou kapitolou je i problém chorobného hráčství.

Užití ICT ve speciální pedagogice

Díky informačním technologiím se i lidé s handicapem mohou snáze integrovat do běžné společnosti. Mnoho lidí tak může navštěvovat místo specializovaných i klasické školy. Kurz Vás provede charakteristikou typů postižení a pomůže Vám orientovat se v technickém i programovém vybavení, které lidem s postižením pomáhá vracet se do života.

Výukový software a jeho evaluace

V dnešní moderní škole jsou stále ve větším měřítku nasazovány vzdělávací programy. Vždy je ovšem nutné zvážit jejich vhodnost, účelnost i efektivitu. Kurz Vás naučí se orientovat ve výukových programech pro základní i střední školy a představí Vám jejich specifika.

Hygiena, ergonomie a bezpečnost práce s ICT

Počítač se stává běžnou pomůckou v mnohých profesích. Je proto velmi důležité s počítačem umět nejen zacházet, ale též si u něj zachovat své zdraví. Kurz Vás seznámí s úskalími práce na počítačích, ergonomií a dodržováním určitých bezpečnostních zásad. Výsledkem kurzu bude i zhodnocení učebny ICT na vlastním zařízení včetně návrhu opatření k možné nápravě.

Moderní technologie a aktuální zdroje informací

Technologie v oblasti ICT se vyvíjejí stále rychlejším tempem. K jejich obsáhnutí nám proto pomáhají kvalitní zdroje aktuálních informací. Kurz studenty seznamuje s aktuálním rozvojem v oblasti technické a programové vybavení pro osobní počítače, počítačové sítě, prvky a prostředky implementace informačních systémů a to zejména ve školním prostředí.

Počítačové sítě ve školách

Kurz počítačové sítě ve školách aktivně prohlubuje Vaše teoretické i praktické znalosti při návrhu a provozování počítačových sítí. Součástí kurzu je i vypracování vlastního návrhu počítačové sítě využitelného ve Vaší škole.

Webová prezentace školy

Pro důkladné pochopení činnosti webových stránek je nutná znalost jejich vnitřních principů. Kurz seznamuje s tvorbou statických a dynamických webových stránek, využitím databází a organizací dokumentů v ucelený informační systém školy.

Závěrečná práce

V závěrečné souborné práci prokazujete znalost předkládaných tématik.


NAHORUTISKNOUT
Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky